من مطمئنم اگه ارن زنده بود

تهش میکاسا اینجوری ارنو عروسی میاورد

 

پ.ن: یه تشکری از نازی کنم برای درست کردن قالبم :*